Historia parafii p.w. świętej Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Czerniewicach

     Pierwsza wzmianka o Czerniewicach pochodzi z 1396 roku. Była wówczas własnością Andrzeja Rzeszotko herbu Łabędź. U schyłku swego życia w 1413 roku wraz z synami Dominem, Mikołajem i Mieczysławem utworzył fundację kościoła w Czerniewicach pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła. Kościół ten był najprawdopodobniej wzniesiony jeszcze przez jego ojca Miecława około 1350 roku, lecz nie miał praw parafialnych. Andrzej Rzeszotko określił jego uposażenie w gruntach, młynie i dziesięcinie folwarcznej oraz uzyskał zgodę na erekcję parafii od arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby. W XV wieku parafia Czerniewice liczyła 144 mieszkańców oraz zajmowała powierzchnię 47,6 km2.
     W poczatkach XVI wieku właścicielem Czerniewic była Katarzyna Kuczka, która na plebana prezentowała Aleksego ze Skrzynna. Wówczas do parafii należały miejscowości: Czerniewice, Wielka Wola Czerniewicka, Mała Wola Czerniewicka i Studzianki. W drugiej połowie XVI w. i na początku XVII wieku właścicielami Czerniewic jest rodzina Rudzkich herbu Wąż. W 1609 r. za panowania Stefana Rudzkiego parafię wizytował prymas Wojciech Baranowski herbu Junosza.
     W okresie potopu szwedzkiego (1655-1660) miała miejsce bitwa pod Strzemeszną pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez Stefana Czarnieckiego i wojskami szwedzkimi powracającymi z Krakowa. Pokonane i cofające się wojska szwedzkie spaliły wieś Czerniewice i kościół, a tym samym spłonęły dokumenty parafialne. W drugiej połowie XVII wieku właścicielem Czerniewic i Studzianek był Aleksander Feliks Lipski herbu Łada. W latach 1750-1751 proboszczem parafii jest ks. Mikołaj Szczepanowski. W 1762 roku parafię wizytował prałat Mikołaj Jaksa Marcinkowski.      W 1773 r. z polecenia Komisji Edukacji Narodowej założono w Czerniewicach szkołę parafialną, do której uczęszczało 4 uczniów, a nauczycielem był miejscowy organista. Parafia liczy wówczas 1300 osób. Pod koniec XVIII wieku właścicielami dóbr jest Antonii Turski, który w 1796 roku sprzedaje dobra Czerniewickie swojemu wujowi Stanisławowi Lipskiemu herbu Grabie. W 1809 roku zakłada on nową osadę Stanisławów Lipski, a w 1820 roku Teodozjów. Po 1820 roku w Czerniewicach założono szkołę elementarną. Następne lata to kolejne sprzedaże w ręce Andrzeja Marszewskiego (1832 r.), Kacpra Kuczyńskiego (1833 r.) i Jana Wojciecha Józefa Lechowskiego. W 1841 Jan Lechowski urzędowym dokumentem założył przy kościele parafialnym dom schronienia i szpital dla starców i kalek. Opiekę codzienną i nadzór gospodarski objął ks. proboszcz J. K. Uchański. W roku 1818 powstała archidiecezja Warszawska, do której należy dekanat rawski, a tym samym parafia czerniewicka. W latach 1845-46 miała miejsce zamiana gruntów kościelnych proboszczowskich z 6 miejsc na jedno położonych wokół kościoła. Dokument notarialny w tej sprawie podpisał Jan Lechowski i ks. Andrzej Radomiński. W  1892 roku za administracji ks. proboszcza Alfonsa Radomskiego parafię wizytuje ks. biskup Kazimierz Ruszkiewicz, sufragan warszawski. Pierwsza wojna światowa /1914-1918/ przynosi ogrom zniszczeń budynków sakralnych, naczyń i szat liturgicznych. Ówczesny ks. proboszcz Józef Czernicki rozpoczyna remont budynku sakralnego i doposarza świątynię. W 1922 roku przybył do czerniewickiej parafii arcybiskup warszawki ks. Aleksander Kakowski, którego przyjął gościnnie ks. J. Czernicki. Druga Wojna Światowa to czas kolejnych niebezpieczeństw, ale i one nie przeszkodziły w prowadzeniu niezbędnych prac związanych z działalnością parafii. Remontami kościoła, doposarzaniem świątyni i dbałością o teren przykościelny zajmowali się kolejno proboszczowie:
       Henryk Bogacki (1947 - 1954),
       Kazimierz Ignaczuk (1954 – 1959),
       Aleksander Kamiński (1959 – 1969),
       Jerzy Biernacki (1969 – 1975) – rozpoczyna budowę nowej plebanii /1972/,
       Henryk Sobiecki (1979 – 1980).
     W latach 70 XX wieku parafia liczyła 2750 osób skupionych w 630 rodzinach. Na terenie parafii było 5 szkół podstawowych: Czerniewice, Wielka Wola, Mała Wola, Dąbrówka, Stanisławów Studziński oraz punkty katechetyczne, które były w pomieszczeniach prywatnych. Raz w tygodniu dojeżdżali tam księża proboszczowie. Dzieci z Wielkiej Woli i Czerniewic katechezę miały w starej organistówce. Dla powiększającej się liczebnie parafii drewniany kościół jest zbyt mały, a i remonty są coraz kosztowniejsze. Dlatego też, kiedy administratorem parafii został ks. Stanisław Ciąpała (1988), sprawa budowy nowego kościoła nabrała tempa. Od 1990 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę od Urzędu Gminy do 1995 roku trwa budowa nowego kościoła. W licznych obowiązkach parafialnych pomaga ks. Stanisławowi wikariusz ks. Kazimierz Szczurek. W tym czasie grunty należące do parafii stanowią ponad 3ha łąki. Wsie należące do parafii to: Annów, Annopol Mały, Annopol Duży, Czerniewice: wieś, parcela, osiedle, Dąbrówka, Dzielnica, Helenów, Józefów, Lechów, Mała Wola, Paulinów, Stanisławów Studziński, Studzianki Nowe, Teodozjów, Wielka Wola.
   Od 1995 roku obowiązki proboszcza powtórnie przejmuje ks. Henryk Sobiecki. Zajął się on pracami właściwymi przy kontynuowaniu budowy, pracach wykończeniowych, a także wykonał konieczne prace porządkowe na cmentarzu grzebalnym i przy drewnianych obiektach sakralnych. W pracy duszpasterskiej pomaga mu wikariusz ks. C. Lewandowski. W 1996 roku rodziny parafialne nawiedza obraz Bożego Miłosierdzia. W 2005 roku proboszczem naszej parafii został mianowany ks. Krzysztof Osiński. Przychodzi on do naszej parafii z misją przygotowania nowej świątyni i parafian do uroczystości konsekracji. Trwają więc prace porządkowe w kościołach i na terenach przykościelnych, prace konserwatorskie obiektów sakralnych, upiększania cmentarza grzebalnego; rozpoczął prace chór dziecięcy, zespoły taneczne „Angels” i „Małe Aniołki” oraz Parafialny Zespół „Caritas”. Od 2007 roku redagowany jest „Informator Parafialny”. W posłudze duszpasterskiej pomagają rezydenci: ks. A. Kisiel, ks. W. Majchrowski i ks. A. Stań. W roku 2014 administratorem parafii zostaje ks. dr Adam Kostrzewa. Przybywa do naszej parafii z misją odrestaurowania drewnianego, zabytkowego kościoła. W posłudze kapłańskiej pomaga mu rezydent ks. Artur Stań.
     Pierwszym ruchem ks. Adama w parafii było pozyskanie relikwii św. Małgorzaty DM. W tym celu udał się do Viterbo (Włochy):

Obrazek 1


Kapłanem wywodzącym się z czerniewickiej parafii jest ks. Władysław Moczarski. Obecnie proboszcz w parafii Świętego Ducha w Łowiczu.
Powołanie w życiu zakonnym realizują:
       Genowefa Goleń,
       Józef Goleń,
       Bożena Kocik,
       Barbara Sygitowicz.
Katechetami pracującymi w parafii są:
       Barbara Adamowicz,
       Szczepan Goska,
       Urszula Rybak.
Obowiązki kościelnego pełni:
       Czesław Szydłowski.
Organistą kościelnym jest:
       Mateusz Dereń.
Od roku 1994 obchodzony jest odpust ku czci św. Małgorzaty D.M. patronki parafii. Przypada on w niedzielę po dniu 13 lipca. Nie wiadomo, dlaczego to właśnie św. Małgorzata D.M. została patronką parafii. Nie udało się też odnaleźć obrazu tej świętej ani informacji, czy i w jakim czasie był on w kościele.


Bibliografia
1. Adamowicz B., Kościoły Czerniewickie - 600 lat Parafii, Czerniewice, 2013.
2. Kępa D., Pomniki kultury Sakralnej w Gminie Czerniewice, Urząd Gminy w Czerniewicach, 2011.